Tisztelt Szülők, Gondviselők, Kedves Diákok!

Tájékoztatjuk Önöket/Benneteket, hogy a 2021/2022. tanév központi írásbeli felvételi időpontja: 2021. 01. 23. 10:00. Kérünk minden jelentkezőt, hogy a megjelölt időpont előtt 30 perccel jelenjen meg a vizsga helyszínén!

A tanuló feltétlen hozzon magával:

  • személyazonosságát igazoló dokumentumot
  • íróeszközt (a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni), a matematika feladatlapok kitöltéséhez vonalzó, körző, szögmérő használható
  • a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkező az igazgatói határozatban leírtak szerinti segédeszközt (elsősorban számológép, helyesírási szótárt az iskola biztosítja).

A járványügyi szabályoknak megfelelően az iskolába való belépéskor kötelező a testhőmérséklet mérése és a kézfertőtlenítés, a közösségi tereken a maszk viselése. A vizsgahelyszínül szolgáló tantermekben a maszk viselése ajánlott.

A Kormány 431/2020. (IX. 18.) Kormányrendelete értelmében az intézménybe a szülők nem léphetnek be, így kérjük Önöket, hogy a vizsga időtartama alatt és annak befejeztével is gyermekeikre kint várakozzanak!

Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. A pótló írásbeli felvételin való részvételhez a vizsgázónak indoklással, alátámasztott írásos kérelmet kell benyújtania az iskola igazgatójához, igazolást mellékelve.

Pótló írásbeli vizsgák időpontjai:

1. pótnap: 2021. január 28. 14:00

2. pótnap: 2021. február 5. 14:00

A központi írásbeli vizsga második pótnapján kérelemre kizárólag azok a vizsgázók vehetnek részt, akik igazoltan COVID-19 fertőzésben szenvedtek, vagy igazoltan hatósági házi karanténba kerültek, továbbá egyéb rendkívüli, önhibájukon kívül eső elháríthatatlan ok folytán sem a tanév rendje szerinti központi írásbeli vizsgán, sem annak pótnapján nem tudtak megjelenni.

A központi írásbeli vizsga második pótnapján való részvételre vonatkozó kérelem benyújtásának határideje 2021. január 29. napja 16 óra. (Az emberi erőforrások minisztere 16/2020. (XII. 04.) EMMI határozata a veszélyhelyzetre tekintettel a középfokú iskolákba történő felvételi eljárás szabályairól)

A vizsgázóknak sok sikert kívánunk!

További információk az alábbi linkeken találhatók:

Tisztelt Szülők, Kedves Diákok!

 

A miniszterelnök bejelentése szerint, a kormány február 1-jéig meghosszabbítja a járványügyi korlátozó intézkedéseket. Ennek értelmében, január 11-től iskolánkban a jelenleg is érvényben levő szabályozás szerint folytatjuk az oktatást. A járványügyi szabályok maximális betartásával csak a személyes jelenlétet igénylő szakmai gyakorlati foglalkozások, egyéni és kiscsoportos felkészítések zajlanak az iskolákban (illetve a gyakorlati helyszíneken), az elméleti tanórák továbbra is a tantermen kívüli, digitális munkarend szerint folytatódnak.

Üdvözlettel:

Az iskola vezetése

Január 22. A magyar kultúra napja

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én annak emlékére, hogy a kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnuszt.

A kultúra napjának megünneplésének gondolata ifj. Fasang Árpád zongoraművésztől származik, aki így fogalmazott: „Ez a nap annak tudatosítására is alkalmas, hogy az ezeréves örökségből meríthetünk, és van mire büszkének lennünk, hiszen ez a nemzet sokat adott Európa, a világ kultúrájának. Ez az örökség tartást ad, ezzel gazdálkodni lehet, valamint segíthet a mai gondok megoldásában is”.

A Himnusz megírása előtt is volt a magyarságnak közös kollektív imája a nép ajkán őrzött énekkel. A katolikus magyarság néphimnusza a Boldogasszony Anyánk, és az Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga kezdetű ének volt. Az evangélikusok első számú éneke az Erős vár a mi Istenünk című Luther korál volt, míg a református magyarságé a Tebenned bíztunk, elejétől fogva (90. zsoltár). Népszerű volt a – hatóságok által többször betiltott – úgynevezett Rákóczi-nóta is. Megemlíthetjük a Székely Himnuszt is a későbbi időkből, napjainkban pedig a Nélküled vált az együvé tartozást kifejező, közkedvelt énekké.

Kölcsey költeménye 1903-ban lett az ország törvényileg elfogadott himnusza. Nem éltet királyt, uralkodót, vagy az egész nemzetet, hanem a világon talán egyedüli, közbenjáró imádság: „Isten áldd meg a magyart!”. Minden népnek van nemzeti himnusza, de ilyen, Istenhez szóló, védelmet kérő máshol nem akad.

A magyar kultúra napja szellemi és tárgyi örökségünk ünnepe is. Az évforduló mindig jó alkalom arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk hagyományainknak, mutassuk fel és adjuk tovább értékeinket, ezáltal érthetőbbé téve a minket körülvevő világot. A magyar kultúra egyidős Magyarországgal, a magyarság életét, gondolatvilágát, hovatartozását, a világban elfoglalt helyét ennek ismerete adja.

Ilyenkor nagy hangsúlyt kapnak az irodalmi, színházi, művészeti rendezvények, melyek során a magyarság szerte a világban megemlékezik kulturális értékeiről.

Hallgassátok meg a Himnuszt Somodi Szilvia 10/K osztályos tanulónk előadásában:

Béri Balogh Ádám középiskolai ösztöndíj

 

Béri Balogh Ádám a Rákóczi-szabadságharc brigadérosa elévülhetetlen katonai sikereket ért el az osztrák császári csapatok ellen a XVIII. század elején. Személyére az utókor azonban nem csak utcanévtáblák, róla elnevezett iskolák vagy szobrok formájában emlékszik, hanem mint az egyik legrangosabb ösztöndíj névadójára is, amellyel a Honvéd Kadét programban résztvevő kiváló növendékeket jutalmazza a Honvédelmi Minisztérium.

Szili Natália, iskolánk 10. K osztályos tanulója az előző tanévben benyújtott sikeres pályázatát követően idén is sikerrel pályázott, és immáron másodízben nyertese az ösztöndíjnak, 4,5 feletti tanulmányi átlagának köszönhetően. Gratulálunk neki és további sok sikert kívánunk tanulmányaihoz!

Örökségünk '48

 

A 2019/2020-as tanév mindenki számára megpróbáltatást jelentett. A pandémia miatt alapjaiban rendeződött át az oktatás: fontos iskolai rendezvények maradtak el, versenyek szakadtak félbe, vagy éppen el sem tudtak kezdődni. Akik szerencsésebbek voltak, azok az előző tanévben elkezdett versenyt ebben a tanévben befejezhették részben a jelenléti oktatás ideje alatt, novembertől pedig távoktatás keretében.

Iskolánk három 12. D osztályos tanulója Béres Balázs, Domján Richárd és Tanács Zoltán 2019 őszén indultak az Örökségünk ’48 elnevezésű országos történelmi versenyen és Takács Szilvia felkészítésével 2. helyezést értek el. Gratulálunk diákjainknak a kiváló eredményért, jó egészséget és sikeres felkészülést kívánunk nekik a közelgő érettségire!

Language Cert Próbanyelvvizsga

 

Immáron több mint tíz éves hagyománya van annak, hogy iskolánk tanulói évente egyszer ingyenesen felmérhetik nyelvtudásukat. Idén november elején ismét megrendezésre került a Katedra Nyelviskolával karöltve a Language Cert próbanyelvvizsga, ahol 35 tanulónk vett részt az írábeli és – a szóbeli vizsgához tartozó – hallásutáni vizsgarészeken B2, azaz a középfokú nyelvvizsga szintjén.

Ez az esemény jó lehetőséget biztosított a résztvevők számára, hogy objektív visszajelzést kapjanak aktuális tudásukról, mivel a feladatok javítását a Katedra Nyelviskola és a budapesti központú Language Certificate Nyelvvizsga Központ nyelvvizsgáztató tanárai végezték.

A tanulók mintegy felének sikerült átugrani a lécet, sőt voltak, akik kiválóan teljesítették a feladatokat (FCP) és voltak, akik csak részben jártak sikerrel. A diákok és felkészítőik igen hasznosnak értékelték a próbanyelvvizsgát, mivel így nagyobb magabiztossággal tehetik magukat próbára majd „éles” helyzetben, illetve megtapasztalhatták, hogy melyik az a vizsgarész, ahol még szükségük van fejlődésre, esetleg a feladatok értelmezésekor a nagyobb odafigyelésre.

Sajnos, a kialakult járványügyi helyzet miatt a szóbeli vizsgarészt későbbre halasztották a szervezők, de reméljük, hogy ez az esemény is motiválja tanulóinkat a még tudatosabb felkészülésre és a nyelvvizsgára történő jelentkezésre, amelynek eredményeképpen a nyelvvizsgabizonyítvánnyal rendelkezők száma tovább emelkedik iskolánkban.

Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Technikum és Kollégium és a Rákóczi Szövetség Középiskolás Szervezete

 

A Rákóczi Szövetség 1989-ben alapított társadalmi szervezet, mely a Kárpát-medencei és a világ magyarságának szolgálatában állva igyekszik segíteni a magyar kultúra, nyelv és közösség ügyét. Tevékenysége kiemelten a fiatalokra irányul: 500-nál is több helyi szervezettel rendelkezik Kárpát-medence-szerte, ezek közül 300 középiskolákban van bejegyezve.

Iskolánk szervezete 2008 óta működik. Diákjaink a Szövetség szervezésében és támogatásával kirándulásokon, vezetőképzőkön és nyári táborokon vehetnek részt. A programokon a fiatalság megismerheti a határon túli magyarság történelmét, kultúráját és mindennapjait, elősegítve ezzel a magyar identitás erősítését, a kapcsolatépítést és az egymástól való tanulást.

2020-ban a Budapesten szervezett Középiskolás Vezetői Fórumon, nyáron a sátoraljaújhelyi Kárpát-medencei Pedagógus Táborban és a Kárpát-medencei Középiskolás Táborban vettünk részt. A Nemzeti Összetartozás Napján a Himnusz-szavaláson Somogy megyét képviseltük, emellett szerepeltünk az 1956-os forradalomra emlékező Gloria Victis műsorban, illetve a Kaposvárt is bemutató Szívügy sorozatban.
 

Szervezetünk tevékenységét az alábbi videó foglalja össze:

Legutóbb a Szívügy sorozatban szerepeltek diákjaink:

TÁJÉKOZTATÓ

 

Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!

 

Tájékoztatjuk Önöket / Benneteket, hogy a 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet 17. § alapján 2020. november 11-től intézményünk átáll a tantermen kívüli, digitális munkarendre.

Kérjük diákjainkat, jelentkezzenek be az osztályfőnökök és szaktanárok által létrehozott Google Tanterem (Classroom) csoportokba, hogy nyomon tudják követni a következő időszakra vonatkozó feladataikat. Emellett a kijelölt tananyagot, házi feladatokat az eKréta digitális naplóban is megtaláljátok. A tantermen kívüli oktatásra vonatkozó további szabályok, a részletes Eljárásrend intézményünk honlapján elérhető.

A gyakorlati foglalkozásokra vonatkozó előírásokat a szakképzésért felelős miniszter határozatban fogja közzé tenni. Így az erre vonatkozó tájékoztatást a határozat megjelenése után tudjuk közzé tenni.

Kérünk Benneteket, legyetek felelősségteljesek és folyamatosan teljesítsétek azokat a feladatokat, melyeket tanáraitok adnak, hisz csak így lesz lehetőségetek arra, hogy sikeresen, minél jobb eredménnyel fejezzétek be a félévet! Emellett kérünk Benneteket, a pontos tájékozódás érdekében figyeljétek az eKréta napló üzeneteit, az intézmény honlapját.

Bízunk abban, hogy hamarosan újra személyesen találkozhatunk. Vigyázzatok magatokra, családotokra! Jó egészséget kívánunk Nektek!

 

Az iskola vezetősége

 

Szakmai gyakorlatra vonatkozó tájékoztató

Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!

 

Tájékoztatjuk Önöket / Benneteket, hogy 2020. november 12-től a szakmai gyakorlatokra a következő szabályok vonatkoznak:

  • a külső képzőhelyeken zajló szakmai gyakorlatok jelenléti oktatással megtartásra kerülnek a képzőhelyen előírt járványügyi szabályok figyelembevételével;
  • az iskolai tanműhelyben tartandó gyakorlatok ezen beosztás szerint kerülnek megtartásra jelenléti oktatással az intézmény Pázmány P. utcai és Virág utcai telephelyein;
  • az elméletigényes, jelenléti oktatást nem igénylő gyakorlatok tantermen kívüli, online oktatás keretében valósulnak meg. Ide tartozik minden olyan gyakorlati foglalkozás, ami nem szerepel az 1. számú táblázatban..

 

Felhívjuk tanulóink figyelmét, hogy bizonyos képzések esetén a gyakorlati foglalkozások tömbösítésre kerülnek / kerülhetnek, melyről az érintett osztályok külön értesítést kapnak.

Amennyiben valamelyik tanulónknak a szakmai gyakorlatokon történő részvétel miatt szüksége van kollégiumi elhelyezésre, azt az intézmény biztosítani tudja. A kollégiumi igényt kérjük a kollégiumi csoportvezetőnek jelezni.

A jelenléti oktatással zajló szakmai gyakorlatokról csak indokolt esetben, megfelelő igazolással lehet távol maradni! Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, hogy a jogszabályban megengedett hiányzásnál nagyobb mértékű távollét az évfolyam megismétlését eredményezi.

Kérjük tanulóinkat, a szakmai gyakorlatokkal kapcsolatos kérdéseikkel keressék osztályfőnöküket vagy az intézmény szakmai igazgatóhelyetteseit.

Egyedi miniszteri határozat

Az iskola vezetősége

Robotokkal a magas színvonalú szakképzésért

A szakképzés színvonalának növelése érdekében Kaposvár Megyei Jogú város jóvoltából és a Kaposvári Fejlesztési Központ Közhasznú Nonprofit Kft. közreműködésével intézményünkben került beüzemelésre két – ipari környezetben is használható – oktató robot, melyek ünnepélyes átadójára 2020. október 19-én került sor.

Az átadó ünnepségen Szita Károly polgármester úr mellett részt vett Uhlig Rita, a Kaposvári Fejlesztési Központ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője, jelen voltak a robotokat szállító Robotcenter Kft munkatársai, illetve a Kaposvári Szakképzési Centrum vezetői is.

Az intézmény oktatói nagyon örültek annak, hogy ezekkel az újgenerációs, a 21. század digitális kihívásainak eleget tevő robotokkal lehetőségük lesz tanulóink tudását fejleszteni, motivációjukat erősíteni a robotika, irányítástechnika, programozás területén. Az első érdeklődő tanulók az 5/13. A osztály végzős gépgyártástechnológiai technikusai voltak, akik elsőként kaptak lehetőséget a robotok programozására. Munkájukat siker koronázta, amit az ünnepségen be is tudtak mutatni a megjelent vendégeknek.

 

 

 

 

 

 

Fenntarthatósági Témahét

 

Iskolánk a több éves hagyományoknak megfelelően idén is csatlakozott az országos szervezésű Fenntarthatósági Témahét programhoz. Elsődleges célunk az volt, hogy ráirányítsuk a diákok figyelmét arra, hogy a Föld természeti erőforrásainak pazarló felhasználása, és az ember környezet átalakító tevékenysége milyen súlyos következményekkel jár.  Ám ennek elkerülésére mi magunk is tehetünk, aprónak tűnő, mégis célra vezető lépésekkel.

Iskolánk minden osztályát igyekeztünk bevonni a programba. A 9. évfolyamosok vetélkedőn vettek részt.  Tudásra, tájékozottságra, ügyességre egyaránt szükség volt. A feladatok között szerepelt társas játék, totó, rejtvény, puzzle; helyet kapott többek közt a tudatos vásárlás és az egészséges étkezés témája, az energiahordozók felhasználásának lehetőségei, az emberek környezetszennyező magatartása.

 

Az I. helyezett a 9/B osztály csapata lett,

II., III. helyezést pedig a 9/D illetve a 9/C/Ny osztály tanulói érték el.

A 10., 11. tanulók számára tanórai keretek közé csempésztük be a témát. Matematika órán az energiatakarékosság, magyar órán az ökodivat került szóba. Idegen nyelven tanácsokat fogalmaztak meg a környezettudatossággal kapcsolatban. Áttekintették, hogy a nagyobb léptékű társadalmi folyamatok hogyan hatottak a klímaváltozásra, valamint kiszámolták saját ökológiai lábnyomukat is.

A végzős évfolyamok prezentációt készítettek a klímaváltozás okairól és lehetséges következményeiről.

 

Bízunk abban, hogy sikerült átadni a tanulóinknak olyan gondolatokat, amik egy kicsit átformálják mindennapi szokásaikat, és abban előbb-utóbb megjelenik a környezettudatosság.

 

Köszönjük a munkát mindenkinek!

Antal Andrea

Genius Loci díjat kapott a Kapos Atlas Gépgyár Kft

A Matehetsz 2015 óta díjazza azokat a vállalatokat, amelyek a társadalmi felelősségvállalás terén a tehetségek felkarolásában segítenek nap mint nap. A díjat 3 kategóriában nyerhetik el a zsűri által kiválasztott vállalatok: nemzeti, regionális és helyi.

Az idei évben intézményünk, a Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Technikum és Kollégium a helyi kategóriában jelölte partnerét, a Kapos Atlas Gépgyár Kft-ét, amely vállalat a zsűri véleménye alapján is élen jár a társadalmi felelősségvállalásban, a tehetségek támogatásában, így méltán érdemelte ki a győzelmet.

Az ünnepélyes díjátadóra 2020. október 3-án került sor Budapesten, ahol a Kapos Atlas Gépgyár Kft. képviseletében Biró Krisztina humán erőforrás vezető vehette át az elismerő oklevelet és a Genius Loci díjat.

 

 

 

 

 

 

 

Gratulálunk a Kapos Atlas Gépgyár Kft-nek és köszönjük a vállalat tehetséggondozásban végzett tevékenységét!

Átadásra került a Kapos Atlas terem

 

„Időt kell szakítanod embertársaidra, tégy valamit másokért, ha még oly apróságot is — valamit, amiért fizetséget nem kapsz, csupán a kitüntető érzést, hogy megtehetted.”

Albert Schweitzer
 

A Kapos Atlas Gépgyár Kft és intézményünk között a szakmai együttműködés közel 20 éves múltra tekint vissza. Ennek az együttműködésnek léptünk egy új szintjére 2019-ben, amikor előtérbe került a műszaki tehetséggondozás kérdése, és az ahhoz szükséges, megfelelő színvonalú körülmények biztosítása.

A tehetséggondozó terem felújítása 2020 februárjában vette kezdetét, melynek munkálatait a Kapos Atlas Gépgyár Kft dolgozói – köztük iskolánk több korábbi tanítványa végezte. A példaértékű felújítást pénzügyileg is támogató vállalatnak köszönhetően a továbbiakban egy teljesen megújult környezetben készülhetnek tanulóink a szakmai tanulmányi versenyekre.

A tanterem ünnepélyes keretek közötti átadására 2020. szeptember 28-án került sor, ahol a Kapos Atlas Gépgyár Kft. képviseletében Bíró Krisztina humán erőforrás vezető és Takács Szilvia igazgató avatta fel az új tantermünket.

Az intézmény tanulói és oktatói nevében szeretnénk itt is köszönetet mondani a Kapos Atlas Gépgyár Kft ügyvezető igazgatójának, Horváth Árpád úrnak és a munkálatokban részt vállaló dolgozóknak, hogy önzetlen felajánlásukkal elősegítik tanulóink fejlődését!

Fogadalmat tettek a honvéd kadétok

 

Szeptember 16-án sor került az előző tanévben indult honvéd kadét képzésben résztvevő kilencedikes tanulók ünnepélyes fogadalomtételére és avatására.

Ünnepélyünket megtisztelte jelenlétével Szita Károly, Kaposvár Megyei Jogú Város polgármestere, Weimann Gáborné, a Kaposvári Szakképzési Centrum főigazgatója, Csiba Ágota, a Kaposvári Szakképzési Centrum kancellárja, Nevelős László alezredes, a Magyar Honvédség 44. Területvédelmi Zászlóalj Parancsnoka, és Gavlik Péter ezredes, a Magyar Honvédség 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred parancsnoka.

A vendégek és intézményünk igazgatójának köszöntője után került sor az Eötvös Kadétok ünnepélyes fogadalomtételére, majd Nevelős László alezredes úr kadéttá avatásuk alkalmából átadta a tanulóknak az állományjelzőket.

Sajtómegjelenés:

https://www.sonline.hu/kozelet/helyi-kozelet/hazank-vedelmeben-es-a-biztos-megelhetesert-eskut-tettek-a-kadetok-3270755/

http://kapos.hu/videok/kapospont_net_video/2020-09-16/letettek_az_eskut.html

https://kaposvarmost.hu/videok/kaposvar-most/2020/09/16/33-honved-kadet-tett-fogadalmat-kaposvaron.html

Saját videónk:

Eötvös Fizika Csapatverseny

Az utóbbi tíz évben több tárgy esetében nehézzé vált a versenyeztetés. Egyrészről azért, mert az új kerettantantervek alacsony óraszámot biztosítottak a természettudományos tárgyaknak, másrészről pedig azért, mert bizonyos versenyek önköltségesek lettek. Az ingyenes versenyek pedig sokszor legyőzhetetlen akadályokat gördítettek a diákok elé, amelyek a sikerélmény és a motiváció elvesztését eredményezték. Új versenyek indításának az igénye sokunkban felmerült. Olyan versenyt szerettünk volna létrehozni, ahol a gyerekek valódi sikereket érnek el és közben megkedvelik nemcsak az adott tárgyat, hanem a megmérettetést is.


A versenyt idén 2020. szeptember 09- én szerveztük meg. Minden osztályból négytagú csapatok szerveződtek, akik már előre felkészültek egy érdekes kísérlettel. Az első órában egy feladatsort és egy keresztrejtvényt oldottak meg diákjaink, majd a második és a harmadik órában bemutatták kísérleteiket, az előre elkészített prezentációjuk segítségével. Nagy érdeklődés övezi ezeket a kísérleteket, hiszen rendkívül látványosak.

Öttagú bírálóbizottság értékelte a kísérletek bemutatását, kivitelezését valamint a hozzájuk készített prezentációkat. A kijavított feladatsorból, a keresztrejtvényből és a kísérletek értékeléséből született meg a végeredmény.

Két kategóriában hirdettünk győzteseket. A kezdők versenyét (9-10. évfolyam) a 10. E osztály „10 Elegante” csapata nyerte meg, a haladók kategóriájában (11-12. évfolyam) pedig a „KRPC Csapat” bizonyult a legjobbnak a 12. B osztályból.

 

 

 

 

 

A gyerekek nagy lelkesedéssel készülnek minden évben erre a versenyre, ami nekünk, tanároknak is igazi élményt jelent.
 

A busz tükrétől a víz tükréig

Békatábor az Eötvösben
2020. augusztus 26-28. között másodszor tartotta meg a kaposvári Logisztikai Ezreddel karöltve iskolánk, a KSZC Eötvös Loránd Műszaki Technikum és Kollégium a békatábort, a kilencedikes kadétok csapatépítő programját. A három napos rendezvény tartalmasan szolgálta az összeismerkedést, az elvárásrendszer kialakítását és a fizikai frissességet, a tanulók ízelítőt kaptak a laktanyák világából, a fizikai erőpróbákból, az ügyességi versenyekből és az iskola hétköznapjaiból is, valamint megismerkedhettek jövőbeli szűkebb otthonukkal, a kollégiummal. Az első napon leginkább az ismerkedésé volt a főszerep, a tanulókat a kaposvári katonai bázisról Miszner Gyula zászlós, Nevelős László alezredes segítette, majd az iskola vezetése és a kollégium vezetése is bemutatkozott a fiataloknak. Fülöp József tartalékos tiszt, százados, a kadétok leendő nevelője is eligazítást tartott, majd segített a tanulóknak az elhelyezkedésben és a tájékozódásban. A laktanya megismerése nagy élményt jelentett a tanulóknak, testközelből tapasztalhatták meg, milyen az élet a katonák világában, körleteket, járműveket, fegyvereket és sok más érdekességet tekinthettek meg a nap során.

A második napon egy nagyatádi kirándulás szerepelt a programban, amely igazán izgalmasra sikeredett, tekintve, hogy Kaposvár és Nagyatád között félúton egy szerencsétlen koccanás lassította a nap eseményeit. Noha csak két tükör koccant és tört össze, a katonai rendészet protokolláris vizsgálata jó két órával hátráltatta a nagyatádi rendezvényt. Annál nagyobb volt az öröm, mikor végre elérkeztek az akadálypályával bővített élményközponthoz, ahol előbb a kötelezően előírt pályán kellett végigmenni, majd tetszőlegesen választott játékokkal lehetett múlatni az időt. A kadétoknak különösen az airsoft lövészet, valamint az akadálypálya egyes részei tetszettek, de nagy sikert aratott a falmászás, a biliárd, a buborékfoci és a baltahajítás is. A festékpatronoktól színesedett ruhák mellett jókora lila foltok mutatták a fiatalok egyes testrészein, hogy jól célzott a kadétok többsége. A fárasztó napot közös pizzázás tette még vidámabbá, a hazafelé úton már este hullafáradt arcokat lehetett a buszon látni, akik egy része elszenderült a Kaposvárra érkezésig. Mivel tikkasztó hőség nehezítette a fizikai erőpróbát, a víz hiánya problémát okozott. Az akadálypályán ivóvíz nem akadt, úgyhogy aki nem készült komoly folyadékpótlással, vízkészlettel, nehéz pillanatokat élt át. Hatalmas verseny folyt az utolsó készletekig, egy-egy csepp italért is ment a kuncsorgás. Csillogó szemek sokaságát eredményezte, mikor a fiúk találtak egy néhány palackból álló ásványvíz készletet, amit gyorsan magukévá is tettek. A víz tükre legalább akkora élményt jelentett a kollégiumba érve, mintha már a sikeres érettségit ünnepelhette volna a társaság. Ezen a napon két igazán kemény katona és sportember, Tóth Levente és Páhy Csaba terelgette a kadétokat és mutatott be néhány gyakorlatot.

A harmadik napon aztán a kadétokra alapos alaki kiképzés várt, amelyet Fülöp József vezényelt és gyakoroltatott. Ezen a napon a bőséges reggeli és ebéd elfogyasztása mellett ismét betekintést kaptak a kadétok a kaposvári laktanyába, ahol az ezred működését figyelhették meg az ifjú tanulók. A nap végén a körletek rendbe tétele zárta a három napos programot, és jöhetett az összepakolás, a hazautazás, egyben készülés az évnyitóra, immáron az új vezénylettel.

A három napos összetartás alatt a tanulók étkezését, szállását és a programok finanszírozását is a Magyar Honvédség állta, az iskola pedig minden személyi és tárgyi feltételt biztosított, hogy a kadétok otthonosan, jól érezzék magukat, és élményekkel gazdagodva vágjanak bele a tanév munkájába.

Kiss Ernő

osztályfőnök

 

Precognox Kft. programozó verseny - második hely

Iskolánk tanulója, Takács Gergő Attila (BlitzRonin) a dobogó második helyére állhatott a Precognox Kft. programozó versenyén. Gratulálunk a helyezéshez, további sok sikert kívánunk!

 

 

A SoloLearn angol nyelvű programozást oktató weboldalán, szintenként fokozatosan nehezülő feladatokat kellett megoldaniuk a fiataloknak, amelyeket képernyőkép formájában továbbítottak a megadott e-mailcímre. Intézményünk tanulója, Takács Gergő Attilának a dobogó második fokára állhatott fel, 1917 ponttal. - A legjobb eredményemet Pythonból szereztem, ami kissé meglepett, mert számomra az egy elég archaikus programnyelv. De sikerült jól szerepelnem C#-ből, a harmadik legjobb eredményemet pedig a Java-ból értem el, ami valamivel modernebb. Teljesíteni kellett még SQL és JavaScript programozási nyelvekből is, de ezekben nem vagyok annyira rutinos, ezért mindkettőből elég alacsony pontot értem el - összegezte tapasztalatait a jelenleg ötödéves műszaki informatikus, gépészes diák. A Precognox informatikai cég Somogy megyei általános és középiskolásnak áprilisban meghirdetett programozási versenyén közel 80 diák szállt harcba, 24 megyei iskolából. A diákok fantázianévvel nevezhettek 3 kategóriában, a feladatok is a korosztályi sajátosságok figyelembe vételével lettek kiválasztva. A kezdeményezést több cég és magánszemély is támogatta, amelynek köszönhetően, a kategóriák első 3 helyezettje és az általuk képviselt iskolák informatikaoktatást- és programozást segítő eszközöket nyertek.

 

Elismerést vehetett át a központi tanévnyitón Spilák Szilveszter tanár úr, iskolánk oktatója

 

A tanulók nevelése, oktatása érdekében végzett kiemelkedő színvonalú, 

eredményes pedagógiai munkájáért dicsérő oklevelet vehetett át Spilák Szilveszter tanár úr.

Gratulálunk az elismeréshez! További sikerekben gazdag munkát és jó egészséget kívánunk!

Oldalak

Feliratkozás Kaposvári SZC Eötvös Loránd Műszaki Technikum és Kollégium RSS csatornájára