Reál munkaközösség

A Reál munkaközösség munkaterve

a 2017-2018.  tanévre

 

 

 

 

 

Összeállította:

 Németh Géza

mk.vezető

 

 

 

 

 

 

 

I. Személyi feltételek

Munkaközösségvezető: Németh Géza                       

Munkaközösségi tagok:

Borbényiné Molnár Hajnalka                         matematika

Csordás István                                               matematika (óraadó)

Demeter László                                              matematika, fizika

Dr Bögölyné Róber Judit                              komplex természettudomány            

Ferka Gabriella                                              matematika

Győrffi-Bátori Enikő                                      fizika

Horváth Tamás                                               matematika, fizika

Nemes Zoltán                                                matematika, természetismeret

Németh Géza                                                 matematika, fizika  

Molnár Imre                                                   matematika

Paluska Hajnalka                                           matematika

Őszi Gábor                                                     matematika

Weimann Gáborné                                         fizika

Zöllei István                                                   matematika, természetismeret

 

A munkaközösség létszáma lehetővé tette, hogy a megkezdett csoportbontást továbbfejlesszük, és a szakgimnáziumban hat osztály kivételével mindenütt csoportbontásban taníthatunk.

Dr Bögölyné Róber Judit az első évfolyamon a Komplex természettudomány tantárgyat minden osztályban tanítja.

A szakközépiskolában Nemes Zoltán és Zöllei István a Matematikát és Természettudomány tantárgyakat tanítják

Személyi állományunk megfelelő végzettséggel rendelkezik a tantárgyak tanításához, mind az érettségire való felkészítéshez és annak lefolytatásához is.

II. Tárgyi feltételek:

A tantárgyakat a helyi tanterveknek megfelelő tankönyvek és feladatgyűjtemények felhasználásával oktatjuk:

Szemléltető eszközök:

Projektor, laptop, számítógép, interaktív tábla

Szabályos testek térbeli szemléltetése élhálózattal (fém), forgástestek szemléltetése (fa, műanyag)

Számítógépes programok függvények ábrázolására

Tablóképek (függvények)

Színes krétás táblai rajzok

 

 KÖMAL

Szakkönyvek 

Videofilmek, DVD-k

 

Tanári demonstrációs és tanulói kísérleti eszközök (szertári leltár alapján)

Szakkönyvek 

Videofilmek, DVD-k

Interaktív tábla

 

III. Munkaprogram

Általános célkitűzések:

- jobb képességű tanulók felsőoktatás felé történő orientálása (szakkör, illetve tanórai differenciálás keretében)

- a tanítási módszerek továbbfejlesztése, továbbképzéseken való részvétel

- egységes követelményrendszer kialakítása

- egységes tanmenetek kialakítása

- tantárgyi koncentráció a műszaki tárgyakkal (pl. komplex természetismeret tantárgy esetében)

- versenyekre és kompetenciamérésre való felkészítés,

- érettségire való felkészítés, az érettségi eredmények értékelése, tapasztalatok megbeszélése

- fizikaszertár felszereltségének javítása

- számítástechnika alkalmazásának fejlesztése tanórákon, a multimédiás eszközök segítségével (interaktív tábla)

- felvételi és év végi eredmény vizsgálatok a 9. évfolyamon  

- próba érettségi feladatsor íratása és értékelése a végzős osztályoknál

- 10. évfolyam kompetencia felmérésének értékelése

- KÖMAL, Zrínyi (Gordiusz), Kenguru feladatmegoldások segítése, irányítása

- a szakirodalom folyamatos tanulmányozása

- gyengébb képességű tanulók segítése tanórai keretek között

 

  Versenyeken való részvétel

- OKTV matematika, fizika

- Arany Dániel matematikaverseny

- Megyei matematikaverseny

- Zrínyi (Gordiusz) matematika tesztverseny

- Kenguru matematika tesztverseny

- Bolyai csapatverseny

- Mikola Sándor fizika verseny I-II évfolyam

- A tabi Regionális Matematikaverseny

- Eötvös fizika csapatvers

- Föld Napja Csapatverseny

- Hagyományteremtő Környezetvédelmi Projektnap

 

A szakterület évi programja

 

Az előző tanévben bevezetésre került komplex természettudomány tantárgy, valamint a megváltozott óraszámoknak megfelelően a matematika, természetismeret tantárgyak tanmeneteinek továbbfejlesztése és egységesítése idén is feladatunk. .

Egységes értékelési elveket és ponthatárokat alkalmazunk, a pedagógiai programban foglaltaknak megfelelően. A munkaközösség az alábbi ponthatárokat alkalmazza a dolgozatok értékelésekor:
 Az egyes témazáró dolgozatokra adott érdemjegyek alsó határai:

               elégséges :                25-30%

               közepes :                  40-45%

               jó:                             60-65%

               jeles:                         80-85%

 

A szaktanárok az egyes dolgozatok nehézségi szintjének figyelembe vételével állapítják meg a fentiek alapján a konkrét ponthatárokat.

Az egyéb értékelések során a szaktanárok a gyakorlatuknak megfelelően osztályoznak.

 

            A minőségbiztosítási terv alapján az osztályok bemeneti értéke a felvételi eredmények.

            A kompetenciamérés jó eredménye rendkívül fontos számunkra, így a felkészülésre nagy hangsúlyt kell helyezni és az értékelés a pedagógiai programnak megfelelően bekerül a rendszerbe (május).  Az előző évi kompetencia felmérés helyi értékelését az eredmények ismeretében novemberben kell összevetni. 

            A tizenkettedik évfolyam (és így a középiskolai tanulmányok) kimeneti eredménye maga az érettségi. A minőségbiztosítási rendszerünk alapján a tanulókról megbízható információkhoz jutunk.     

 

Szakkörök, korrepetálások  

            A lehetőségeknek megfelelően szakköröket, emelt szintű érettségi felkészítő foglalkozásokat indítunk a jobb képességű tanulók számára.

Hasonlóképpen felzárkóztató foglalkozásokat is szervezünk.

 

Matematika:

Borbényiné Molnár Hajnalka:

-Szakkör, korrepetálás váltakozva,

          10.a, 10.c (2.csop), 10.d(1.csop), 13.c         1óra                                                                                     

Németh Géza:   

- Érettségi felkészítő foglalkozás 12k, 12.d                 1 óra

Demeter László

11. évfolyam emelt szintű feladatok szakkör               1 óra

-Korrepetálás 12e                                                    1 óra

-Korrepetálás 11b                                                     1 óra

Paluska Hajnalka

-Korrepetálás 4/12.FN 5/13.FN                                  1 óra

Nemes Zoltán

-Korrepetálás 1/9/a,b,c,d                                          3 óra

Ferka Gabriella

-Érettségi felkészítő foglalkozás 13.a                        1 óra

Molnár Imre

-Korrepetálás 10.b és 10g összevonva                       1 óra

Őszi Gábor

-Korrrepetálás 9.e                                                   1 óra

Horváth Tamás

-Korrepetálás  11.e,                                                1 óra

12.b                                                                      1 óra

           

Fizika:

Győrfi-Bátori Enikő:

-Korrepetálás 10. évfolyam                                      2 óra

-Versenyre való felkészítés                                      2 óra

Weimann Gáborné                                  

Tehetséggondozó szakkör 13. évfolyam                   2 óra   

 

            A lehetőségeknek megfelelően az első évfolyamon szeretnénk megrendelni a továbbiakban az ingyenes tankönyvkeretet felhasználva a Geometria feladatgyűjtemény (III) és a Négyjegyű függvénytáblázat megrendelését.

Az érettségi tapasztalatainak elemzésére, a további feladatok egyeztetésére október hónapban és a későbbiekben folyamatosan sor kerül. 

            A továbbtanulás elősegítése miatt továbbra is fontos a matematika és a fizika versenyeken való eredményes részvétel, amit a tanórákon és a szakköri foglalkozásokon továbbra is kiemelten kell kezelni. Idén ismét indítunk OKTV, Gordiusz és Kenguru illetve a Bolyai (csapatverseny) matematika versenyeken tanulókat, a lehetőségeket figyelembe véve.

Kérjük a tehetséges tanulók versenyeztetésének anyagi támogatását.

A megfelelő szakirodalmon kívül szeretnénk, ha a KÖMAL folyóirat továbbra is rendelkezésre állna.

            Az emelt szintű érettségire való felkészítés az iskola által előírt tanórákon, illetve szakkör keretében kerül megvalósításra.

A matematika és a fizika tantárgyból érettségire jelentkező tanulók felkészítésére a tanórákon differenciált foglalkozást és szakkört biztosítunk. 

Az őszi érettségi vizsgaidőszakban a vizsgabizottságok munkájában továbbra is Borbényiné Molnár Hajnalka és Ferka Gabriella vállal szerepet.

A 10. osztályosok egységes matematika tanmeneteinek kidolgozását Borbényiné Molnár Hajnalka végzi el.

Munkaközösségünk ebben az évben is tervezi a felvételiző nyolcadikosok számára Tehetséggondozó illetve felzárkóztató tanfolyam megtartását. A lehetséges időpontokat és a foglalkozások szervezését az iskolavezetéssel egyeztetjük.

A központi felvételi eredményeket értékeljük, feladatokkal kapcsolatos tapasztalatokat megbeszéljük.

A munkaközösség tagjai számára számítógép, videomagnó, laptop, projektor, interaktív tábla egyaránt rendelkezésre áll, ezek jobb kihasználására törekedni kell.

Továbbra is feladatunk egymás munkájának jobb megismerése (óralátogatások, megbeszélések), tantárgyi koncentrációk továbbfejlesztése. A tapasztalatokat folyamatosan beszéljük meg.

Iskolánk elnyerte az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címet, így két központi rendezvényt tartunk.

Az első november 15-én lesz, Weimann Gáborné tart bemutató órát, melyet szakmai megbeszélés követ.

A második az iskolánk által szervezett Eötvös verseny, ami idén is 6 fordulós lesz, a 6. forduló a döntő. Az iskolai Csapatversenyt ezúttal is a levelező verseny döntőjét megelőző időpontra, március 6.-ra ( 8.30 – 12.00) szervezzük meg.

A Természettudományos labor látogatását az idei tanévben is tervezzük.

Kepler nyomában NTP pályázatot megnyertük így a tanév folyamán ennek megvalósítása folyamatosan zajlik. (Weimann Gáborné és Borbényiné Molnár Hajnalka)

Tervezzük a Fenntarthatósági témahéten való szervezési feladatok ellátását és aktív részt vételt a lebonyolításban.

Tervezzük továbbá a Pénzügyi témahéten a tanórákon a témához kapcsolódóan százalékszámításos és kamatos kamat számításos feladatok gyakoroltatását a tanulókkal.

Tervezzük a  próba érettségi megszervezését az előző tanévekhez hasonló megvalósításban, feladatsor készítése (Borbényiné Molnár Hajnalka)

Az idei tanévben Győrfi-Bátori Enikő és Demeter László vesz részt az önértékelésben.

Tervezzük a Paksi Atomerőmű meglátogatását is.

A munkaközösség eszközfejlesztési elképzelései:

- a video és cd anyag folyamatos fejlesztése (a lehetőségek szerint)

- a fizikaszertár fejlesztése (az amortizálódott anyagok folyamatos cseréje)

- pályázati forrásokból folyamatosan

Munkaközösségi megbeszélések, értekezletek

 

1. Az előző tanév munkájának értékelése, lezárása. Szakkörök, felzárkóztatások indítása, a csoportbontások megbeszélése. Fejlesztési elképzelések megbeszélése. Tanmenetek elkészítésének megbeszélése. Őszi vizsgaidőszak feladatainak megbeszélése.

A versenyekre való jelentkeztetések megbeszélése. Önértékelés megbeszélése.

 

2.Az Eötvös fizika verseny szervezése:

Havonta egy feladatsort kell elkészíteni (összesen ötöt), az összeállítás tartalmazza a javítási útmutatót úgy, hogy az értékelést a honlapra telepített program automatikusan végezhesse. 4-4 feladatot kell a tanároknak benyújtaniuk.  Az informatikai munkát Horváth Tamás végzi ettőla tanévtől kezdve. A záró fordulót most is iskolánkban tartjuk, március végén. A verseny 5+1 fordulós. Felelős: Győrfi-Bátori Enikő és Weimann Gáborné.

Idén is megszervezzük a fizika csapatversenyt, az Eötvös verseny előtti napon. Az osztályokból 4 fős csapatokat várunk, akik feladatsort oldanak meg és saját kísérleteket, prezentációkat mutatnak be.

 

3. A kétszintű érettségi vizsgák tapasztalatainak megbeszélése. (október)

 

4.Felvételi dolgozatok íratása, javítása                     2018. január 20.

 

A dolgozatokat feladatonként javítjuk, a 202. teremből való elvitelt és a visszahozatalt rögzíteni kell. 

 

5.  A félévi eredmények, aktuális témák megbeszélése (február)

 

6.  Az érettségire való felkészítéssel (próba érettségi matematikából), illetve a kompetencia felmérésekkel kapcsolatos időarányos teendők megbeszélése. Eötvös verseny szervezése (március-április).

 

7.  Matematika és fizika feladatmegoldó versenyeken való folyamatos részvétel. Mikola Sándor OKTV-, Zrínyi (Gordiusz) és Kenguru tesztversenyekre való felkészítés. Értékelés az év folyamán folyamatosan.

 

8.  Kompetencia mérés dolgozatok javítása  2018. május 23.

A dolgozatokat együtt javítjuk, a megírást követő délután.

 

 

9..   Év végi megbeszélés, a tanév értékelése.(Kiemelten az érettségire készülő osztályokban elvégzendő felmérések, illetve a kompetencia felméréseinek értékelése.) (június)

 

A Paksi Atomerőmű meglátogatásának megszervezése

Névsorokhoz szükséges: név - születési idő – személyi igazolvány szám

Az adatokat az iskolai adatbázisból lehet kikeresni, excel táblázatban kell leadni.

A csoportok max. 40 fősek lehetnek. Induláskor névsorellenőrzést kell tartani, az esetleges hiányzók neveit a valószínűsíthető okokkal együtt rögzíteni kell. Mindenki azon a buszon utazik, ahová a csoportbeosztás rendeli (esetlegesen bontott osztályok esetén figyelni kell).

A személyi igazolványt feltétlenül magukkal kell hozniuk, mobilt, fényképezőgépet nem vihetnek be.

Az indulás várható időpontja 6 óra 15 perc.

A névsorokat adatokkal együtt 3 nappal az indulás előtt minden kísérőtanár megkapja, le kell őket ellenőrizni a gyerekek segítségével. Az eltéréseket jelezni kell (Németh Gézának).

Határidők:      Az előzetes felmérés                                     – szeptember

                    A névsorok leadása (Németh Gézának)            - szeptember 25.

 Időpont (később egyeztetve):                                              november hónap

 

Négyjegyű függvénytáblázatokkal kapcsolatos feladatok az érettségi vizsgákat megelőzően:

 

Az egyes osztályokban tanító kollégák név szerint mérjék fel, kik igényelnek iskolai, kik használnak majd saját példányt. Ezeket a névsorokat azokban a termekben kell elhelyezni, ahová a tanulók ki vannak jelölve. A felügyelő tanár ezek alapján szedi vissza az iskolai példányokat.  Az írásbeli végeztével a felügyelő tanár zárja be a tantermet, különben a függvénytáblázatokért nem lehet felelősséget vállalni.

A matematika érettségi előtti (valamelyik) napon minden (végzős osztályban érdekelt) tanár maga rendezi le a táblázatok elhelyezését és ellenőrzését a tantermekben.

A munkaközösségi híreket, információkat az első emeleti hirdetőtáblán illetve a levelezési rendszerben folyamatosan tesszük közzé.

 

 

 

Kaposvár, 2017.augusztus 31.